fbpx

Оглас за барање за прибирање на понуди за изведување на градежни работи

Аутомакедонија АД е сопственик на објект Деловна зграда – Адиминистративно изложбен центар – изграден во фаза на карабина, лоциран на ул Скупи КО Злокуќани, Скопје.

За целосна доградба на објектот потребни се услуги за изведување на градежни и занатски работи, до фаза упис во Катастерот на недвижности и издавање на Имотен лист за објектот.

Превземете го целиот оглас за барање за прибирање на понуди

Прилог 3.1 Општи информации за понудувачот

Прилог 3.4 Изјава за доверливост

Прилог 3.5 Изјава за сериозност

Измена на оглас

Контакт и информации на:
е-mail: automak@automakedonija.com.mk,
тел.: +38923103341